Environmental damage caused by fast fashion - آسیبهای زیست محیطی فست فشن

آسیب های فست فشن به محیط زیست

 مُد، یکی از آلوده ترین صنایع جهان محسوب میشود. حدود ۲۰ درصد از پسماند آب جهانی و ۱۰ درصد از انتشار گاز کربن در اثر همین صنعت رخ میدهد و پیش بینی میشود که تا سال ۲۰۵۰ به ۲۵ درصد نیز برسد.  میزان تولید این گازها در اثر حمل و نقل و دور ریزی پوشاک…