9 راهکار دیگر برای زندگی با پسماند کمتر

۹ راهکار دیگر برای زندگی با پسماند کمتر

۹ راهکار دیگر برای زندگی بدون پلاستیک پلاستیک هرگز از بین نمیرود. تقریباً همه چیزهایی که میخریم با پلاستیک پوشانده شده است. خرید بعضی مواد مثل میوه و سبزیجات بدون پلاستیک راحت است. اما اغلب یا باید از خرید یک محصول منصرف شویم یا بپذیریم که ما نمیتوانیم کامل باشیم. در ماه گذشته، چند روش…