پسماند صفر چیست؟

پسماند صفر چیست؟ پاسخ آسان: ما سعی میکنیم تا چیزی را به محل دفن زباله نفرستیم. نیازهایمان را کاهش میدهیم، تا حدی که میتوانیم دوباره از وسایلمان استفاده میکنیم، مقدار کمی را به بازیافت میفرستیم و همچنین زباله های تر را به عنوان کود مصرف میکنیم. هدف پسماند صفر، جایی است که زباله را از…