saving water in veganism- مقایسه میزان آب مصرفی گوشت در برابر رژیم گیاهخواری

آب و گیاهخواری

در سطح جهان، افراد وِگَن آب کمتری استفاده میکنند. بدون شک، همه ما به آب تمیز احتیاج داریم. چگونگی دستیابی به آن و تمیز نگه داشتن آب، تقریباً در همه جا به یک مشکل تبدیل شده است. در حقیقت، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) در گزارشی با عنوان سایه بلند احشام (Livestock’s…